Welcome to Smart Grand Company, an expert in integrated waste management.

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ประกอบธุรกิจ รับบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบการทำงานวิธีธรรมชาติบำบัด (Natural Biological Treatment : NBT) ซึ่งมีหลักในการทำงาน ทั้งการบำบัด เชิงกล (Mechanical Treatment : MT) และการบำบัดชีวภาพ (Biological Treatment : BT) เป็นกระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากมีการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ Reuse และแปรรูปใช้ใหม่ Recycle ได้แก่การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน Recover ต่อไป ซึ่งจะเหลือมูลฝอยน้อยมาก ทำให้ลดพื้นที่ในการฝังกลบ
 
          เป้าหมายองค์กร
          มุ่งก้าวไปสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมชั้นนำที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคม ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพัฒนาเติบโตไปเคียงคู่กับความเจริญก้าวหน้าของสังคม เน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนำขยะมูล
ฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกำจัดที่ได้ผลพลอยได้ทั้งพลังงานและเชื้อเพลิงทดแทน


 2920
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์