Open Hour : Mon-Fri 08.00-17.00

บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)

  บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  โดยสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 20/23 ถนนสมุทรเจดีย์  ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

  บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ รับบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร โดยใช้เทคโนโลยีในการบำบัดขยะมูลฝอย ด้วยระบบการทำงานวิธีธรรมชาติบำบัด (Natural Biological Treatment : NBT)  ซึ่งมีหลักในการทำงาน ทั้งการบำบัด เชิงกล (Mechanical Treatment : MT)  และการบำบัดชีวภาพ (Biological Treatment : BT) เป็นกระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด เนื่องจากมีการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ Reuse และแปรรูปใช้ใหม่ Recycle ได้แก่การแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงาน Recover ต่อไป ซึ่งจะเหลือมูลฝอยน้อยมาก ทำให้ลดพื้นที่ในการฝังกลบ

วิสัยทัศน์ 

  มุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยเก่า และบำบัดขยะมูลฝอยใหม่ ภายในประเทศด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยเน้นแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน

พันธกิจ 

 1. 1. ให้บริการรับกำจัดขยะมูลฝอยเก่า และบำบัดขยะมูลฝอยใหม่ ด้วยนวัตกรรมทีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้สูงสุด
 2. 2. ให้ความมั่นใจในด้านการป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากมลพิษของขยะมูลฝอย
 3. 3 .ให้บริการกำจัดขยะด้วยกระบวนการกำจัดที่มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานและปลอดภัย
 4. 4. ประกอบกิจการโดยมีความสอดคล้องกับกฎหมายที่กำหนด
 5. 5. พัฒนาบุคลากรให้มีทักษะฝีมือในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
 6. 6. เพื่อให้มีการบริหารจัดการพื้นที่และกำจัดมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
 7. 7. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์และความพร้อมด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 8. 8. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ การผลิตน้ำมันจากพลาสติก การผลิตเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน
 9. 9. เพื่อส่งเสริมการจ้างงานภายในชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

นโยบายบูรณาการ

  บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้ให้บริการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเก่า และบำบัดขยะมูลฝอยใหม่ภายในประเทศ  โดยเน้นมาตรฐานการกำจัดที่มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดพลังงาน รวดเร็วในการให้บริการจากบุคคลากรที่มีทักษะและเชี่ยวชาญสูง พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและสังคม โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยความปลอดภัย และป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้การดำเนินงานของ บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นไปตามนโยบายคุณภาพสอดคล้องกับการวางแผนคุณภาพและบรรลุซึ่งข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯจึงกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพ ดังนี้

 1. ดำเนินการให้บริการรับกำจัดขยะและบริการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานรวดเร็ว และสอดคล้องกับข้อกำหนดระบบการบริหารคุณภาพของ บริษัท สมาร์ต แกรนด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตลอดเวลาและอย่างต่อเนื่อง
 2. มุ่งมั่นรักษามาตรฐานของการให้บริการตามข้อกำหนดของกฎหมายสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัย
 3. ดำเนินงานให้บรรลุซึ่งความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและลูกค้าอื่น ๆ ของบริษัท รวมทั้งชุมชนข้างเคียง
 4. ดำเนินการวัด วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงทุกส่วนของระบบการบริหารงานของบริษัทตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้เป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง
 5. ดำเนินการลดค่าใช้จ่ายในขณะที่ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐานของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 6. ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการกำจัด และบำบัดให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เป้าหมายองค์กร

  มุ่งก้าวไปสู่การเป็นกิจการเพื่อสังคมชั้นนำที่รับผิดชอบต่อผลประโยชน์ของสังคม ทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการพัฒนาเติบโตไปเคียงคู่กับความเจริญก้าวหน้าของสังคม เน้นรูปแบบของการวางแผนจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องส่งเข้าไปทำลายด้วยระบบต่างๆ ให้น้อยที่สุด สามารถนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ทั้งในส่วนของการใช้ซ้ำและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Reuse & Recycle) รวมถึงการกำจัดที่ได้ผลพลอยได้ทั้งพลังงานและเชื้อเพลิงทดแทน

 1537
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์