บริการกำจัดขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ

บริการกำจัดขยะมูลฝอย และปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ

          บริการกำจัดขยะมูลฝอยเก่าตกค้างสะสม และกำจัดขยะมูลฝอยใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อขยะ แก้ไขปัญหาบ่อขยะฝังกลบเต็ม ก่อให้มลภาวะทางสิงแวดล้อม ได้แก่ ปัญหานำชะขยะ สัตว์ที่เป็นภาหะนำโรค และกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชน เป็นต้น ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สามารถกำจัดขยะและคืนพื้นที่การใช้งานในบ่อฝังกลับได้ในระยะยาว
           ข้อดี

           1) ลดปัญหาเรื่องกลิ่นที่ออกจากบ่อฝังกลบ
           2) ลดปัญหาน้ำชะขยะมูลฝอย
           3) ลดปริมาณก๊าซมีเทน
           4) ยืดอายุการใช้งานของบ่อฝังกลบ
           5) ลดผลกระทบด้านมลภาวะที่มีต่อสิ่งแวดล้อม

 130
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์