Open Hour : Mon-Fri 08.00-17.00

Our Services

Reuse

Reduce

Recycle

    การบริหารจัดการขยะมูลฝอยเเบบครบวงจร
 -สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสมได้ ไม่ว่าจะมีปริมาณขยะมูลฝอยมากหรือน้อยเเละใหม่หรือเก่า
 -สามารบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้ง่ายเเละไช้เงินลงทุนน้อยเนื่องด้วย ระบบธรรมชาติบำบัด (NBT) ไม่เน้นการสร้างโรงงานคัดเเยกขยะ
 -เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งเเวดล้อมจากมลพิษของขยะมูลฝอย
 -มุ่งเน้นมาตรฐานการบำบัดเเละ ที่มีประสิทธิภาพสูงหยัดพลังเเละปลอยภัย
 -เพื่อส่งเสรริมเเละสนับสนุนการนำเทคโนโลยีการกำจัดขยะที่เหมาะสมกับท้องถิ่นเเละเป็นมิตรกับสิ่งเเเวดล้อม
 -สามารถประกอบกิจการได้โดย มีความสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายที่กำหนด
 -สามารถนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ ทั้งในส่วนขิงการใช้ซ้ำเเละเเปรรูปเพื่อใช้ Reuse & Recycle รวมถึงการกำจัดที่ได้พลังงานทดเเทน
 -เพ่อส่งเสริมการจ้างงานภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในชุมชน
 -สามารถลดปริมารขยะฝอยออย่างยั่งยืนเเละสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์