Welcome to Smart Grand Company, an expert in integrated waste management.

ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย ทต.หนองเรือ

ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย ทต.หนองเรือ

ผลงานด้านการบริหารจัดการขยะเก่าตกค้างสะสม  พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์
ณ ศูนย์ฝังกลบขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลหนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
ปริมาณขยะ 20,000 ตัน

 680
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์